Aktuální Opatření od 1. 7. 2021

Aktuální Opatření od 1. 7. 2021

S účinností ode dne 14. června 2021 od 00:00 hod. do odvolání platí:

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy POVOLENA za podmínek, že:

 1. ve vnitřních sportovištích maximálně 30 osob ve skupině, šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny
 2. na venkovních sportovištích ve skupinách nejvýše 30 osob ve skupině,
 3. subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovní přípravy,
 4. účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní přípravy: prokáže, že splňuje níže uvedená opatření,
 5. subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje ve frekvenci jedenkrát za 7 dní a účastníku, který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast na sportovní přípravě.
 6. Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu dýchacích cest.

Provoz a používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že:

 1. ve vnitřních sportovištích (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště; osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření, která je provozovatel povinen kontrolovat, šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny; v případě skupinových lekcí jsou dodržovány mezi sebou rozestupy alespoň 2 metry
 2. na venkovních sportovištích osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že:

Se sportovní akce účastní nejvýše 10 osob, účastní se bez omezujících podmínek.  Nad 10 osob je nutné dodržet následující podmínky: nejvýše 200 osob, koná-li se akce ve vnitřních prostorech, nebo 500 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují podmínky opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.

Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost POVOLENY za podmínek, že:

 1. provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 50 % z maximální kapacity návštěvníků areálu 
 2. návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti
 3. osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

Provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost POVOLENY za podmínek, že:

 1. provozovatel neumožní přítomnost více než 50 % maximálního počtu návštěvníků,
 2. minimální teplota provozování saun je 80 °C
 3. osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:

 1. nejvýše 200 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat, 
 2. nejvýše 500 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření, která je organizátor povinen kontrolovat.
 3. organizátor vede evidenci osob účastnících se sportovního akce pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje účastníka (nejlépe

telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne konání sportovního utkání,

Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnitřních prostorech a vnějších prostorech POVOLENA za podmínek:

 1. maximální přípustný počet přítomných diváků, návštěvníků nebo posluchačů (dále jen

„diváci“) v případě, že se akce koná ve vnějších prostorechnesmí být vyšší než 2000

osob; 

 • pokud je umožněna přítomnost diváků v sektorech na stání, organizátor

nepřipustí přítomnost více diváků, než je 1 stojící divák na 4 m2 plochy určené pro stání; 

 • divákům se v sektorech na stání nařizuje udržovat rozestupy alespoň 2 metry,

nejde-li o osoby ze společné domácnosti,

 • maximální přípustný počet přítomných diváků v případě, že se akce koná ve vnitřních

prostorechnesmí být vyšší než 1000 osob a zároveň nesmí být přítomno více diváků

než 50 % celkové kapacity míst k sezení; 

 • všichni diváci musí být usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
 • v případě, že se akce koná v prostorách s větší kapacitou sedících diváků než 2000

osob, je přípustný maximální počet přítomných diváků možné navýšit tak, že lze

obsadit nejvýše 25 % kapacity sedících diváků; 

 • všichni diváci musí být usazeni a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti je vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo, a je-li to možné, jsou usazeni ob řadu,
 • na akci mohou být přítomné pouze osoby, které nevykazují klinické příznaky

onemocnění covid-19 a které splňují, s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku,

podmínky stanovené v opatření

 • organizátor akce je povinen při vstupu osoby na

akci splnění podmínek kontrolovat a osoba je povinna mu splnění podmínek podle

opatření; v případě, že osoba splnění níže uvedených opatření

neprokáže, je organizátor povinen takovou osobu nevpustit na tuto akci,

 • vzdálenost diváků od jeviště nebo jiného místa určeného pro vystupující nebo

sportovní plochy musí být nejméně 2 m,

 • občerstvení formou bufetu se umožňuje podávat pouze s nabídkou balených

jednoporcových k přímé konzumaci určených potravin a pokrmů nebo jako bufet

s obsluhou, přičemž se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

  OPATŘENÍ

osoby splňují podmínku:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,

nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

Volnočasové aktivity pořádané pro osoby mladší 18 let-

 1. nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce neumožnit v jeden čas přítomnost více než 200 osob ve vnitřních prostorech nebo 500 osob ve vnějších prostorech,
 2. nařizuje provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce vést evidenci účastnících se osob pro potřeby případného epidemiologického šetření, a to v rozsahu identifikace účastníků a osob poskytujících služby nebo péči nebo jinak vedoucí aktivitu (jméno, příjmení), jejich kontaktní údaje (nejlépe telefonní číslo) a informace o čase poskytnutí služby apod. (od kdy, do kdy); tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne poskytnutí služby;
 3. zakazuje účast na uvedených aktivitách osobám, které vykazují klinické příznaky onemocnění covid-19 nebo které v případě, že má být v jeden čas přítomno více než 10  osob, nesplňují  (s výjimkou dětí do dovršení 6 let věku) podmínky dle OPATŘENÍ; provozovateli zařízení, poskytovateli služby nebo organizátorovi akce se nařizuje u osoby před zahájením uvedené aktivity splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění výše uvedených v OPATŘENÍ; v případě, že osoba splnění OPATŘENÍ neprokáže, je provozovatel zařízení, poskytovatel služby nebo organizátor akce povinen takové osobě neumožnit účast na uvedených aktivitách; 
 4. jde-li o pravidelné aktivity neměnného kolektivu, prokazuje se splnění OPATŘENÍ jedenkrát za 7 dní; trvá-li akce nepřetržitě déle než 1 den, prokazuje se splnění OPATŘENÍ ke dni nástupu na akci a dále ve frekvenci každých 7 dní,

Další podrobnosti a upřesnění jsou uvedeny v Mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví.

Leave a Reply

Your email address will not be published.