Možnosti sportování od 1. 6. 2021

Možnosti sportování od 1. 6. 2021

Sportovní příprava amatérských sportovců organizovaná sportovními svazy
POVOLENA za podmínek, že
:
a) ve vnitřních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy sportoviště,
maximálně 12 osob ve skupině, maximálně 30 osob celkem na vnitřním sportovišti,
šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny
b) na venkovních sportovištích na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2 plochy
sportoviště, ve skupinách nejvýše 30 osob na vymezeném sportovišti,
c) subjekt organizující sportovní přípravu vede evidenci osob účastnících se sportovní
přípravy pro potřeby případného epidemiologického šetření orgánů ochrany veřejného
zdraví, a to v rozsahu identifikace účastníka (jméno, příjmení) a kontaktní údaje
účastníka (nejlépe telefonní číslo) a tuto evidenci uchovává po dobu 30 dnů ode dne
konání sportovní přípravy,
d) účastník sportovní přípravy (s výjimkou dětí do 6 let věku), před zahájením sportovní
přípravy: prokáže, že

 • splňuje níže uvedená opatření, nebo
 • prokáže potvrzením od zaměstnavatele, že absolvoval nejdéle před 72 hodinami
  test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro
  sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou,
  s negativním výsledkem, nebo
 • doloží čestné prohlášení, resp. čestné prohlášení svého zákonného zástupce, že
  ve škole nebo školském zařízení absolvoval nejdéle před 72 hodinami test na
  stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování
  nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním
  výsledkem, nebo
 • podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARSCoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví
  k použití laickou osobou, s negativním výsledkem,
  e) subjekt organizující sportovní přípravu prokázání podmínek kontroluje a účastníku,
  který nesplní podmínky nebo kterému vyjde pozitivní výsledek testu, neumožní účast
  na sportovní přípravě.
  f) Účastník sportovní přípravy není povinen používat v době sportovní přípravy ochranu
  dýchacích cest.

 • Provoz a používání sportovišť je POVOLENO za podmínek, že:
  a) ve vnitřních sportovištích (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny
  bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení) na 1 sportujícího připadá alespoň 15 m2
  plochy sportoviště; osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření,
  šatny a ostatní vnitřní prostory jsou otevřeny
  b) na venkovních sportovištích osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže
  uvedená opatření.

 • Provoz a používání sportovišť veřejností je POVOLENO za podmínek, že:
  Se sportovní akce účastní nejvýše 10 osob, účastní se bez omezujících podmínek. Nad 10
  osob je nutné dodržet následující podmínky: nejvýše 75 osob, koná-li se akce ve vnitřních
  prostorech, nebo 150 osob, koná-li se tato akce výhradně ve vnějších prostorech; osoby
  účastné akce s přítomností více než 10 osob musí prokázat, že splňují podmínky opatření.

 • Provoz a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro
  kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou
  pro veřejnost POVOLENY za podmínek, že:

  a) provozovatel neumožní přítomnost více návštěvníků, než je 1 osoba na 15 m2 vodní
  plochy a odpočinkové plochy v její bezprostřední blízkosti
  b) návštěvníci jsou povinni udržovat rozestupy alespoň 2 metry ve společných prostorech
  koupališť, mimo koupací plochy, a to nejde-li o osoby ze společné domácnosti
  c) osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

 • Provoz a používání wellness zařízení včetně saun a solných jeskyní jsou pro veřejnost
  POVOLENY za podmínek, že:

  a) provozovatel neumožní přítomnost více než 30 % maximálního počtu návštěvníků,
  b) minimální teplota provozování saun je 80 °C, bez využití krystalického ochlazování a
  ledových studen,
  c) osoby (s výjimkou dětí do 6 let věku) splňují níže uvedená opatření.

 • Konání sportovních akcí je POVOLENO za podmínek přítomnosti:
  a) nejvýše 75 osob ve vnitřních sportovištích, s tím že všechny přítomné osoby splňují
  níže uvedená opatření,
  b) nejvýše 150 osob na venkovních sportovištích; s tím že všechny přítomné osoby
  splňují níže uvedená opatření.

 • Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnitřních prostorech POVOLENA za
  podmínek:

  maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst
  k sezení nesmí být vyšší než 500 osob, s tím, že
  a) všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření a po celou dobu akce používají
  ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující
  všechny technické podmínky,
  b) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude
  vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
  přičemž vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
  c) se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.
  Přítomnost diváků na sportovních utkáních ve vnějších prostorech POVOLENA za
  podmínek:
  maximální přípustný počet přítomných diváků nesmí být vyšší než 50 % celkové kapacity míst
  k sezení nesmí být vyšší než 1000 osob, s tím, že
  d) všechny přítomné osoby splňují níže uvedená opatření a po celou dobu akce používají
  ochranný prostředek dýchacích cest – respirátor nebo obdobný prostředek splňující
  všechny technické podmínky,
  e) všichni diváci jsou usazeni, a to tak, že s výjimkou osob ze společné domácnosti bude
  vždy ponecháno mezi jednotlivými diváky nejméně jedno neobsazené sedadlo,
  přičemž vzdálenost diváků od sportovní plochy musí být nejméně 2 m,
  f) se zakazuje konzumace jídla a nápojů v hledišti.

 • OPATŘENÍ
  osoby splňují podmínku:
  a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru
  SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem
  o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém
  jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě
  Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako
  země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je
  zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách
  Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
  podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení
  vydal, že u očkování uplynulo:
  i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
  ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle
  SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka,
  nebo
  iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC
  nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
  d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba
  izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního
  pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RTPCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní.

Leave a Reply

Your email address will not be published.