WEBINÁŘ SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ 

WEBINÁŘ SPORTOVNÍ TALENT A MOTIVACE DĚTÍ 

Webinář akreditovaný MŠMT, který se koná 20. a 21. února 2023 – Dvě odpoledne -14:00 – 17:30 hod. ONLINE prostřednictvím platformy google meet – vždy dva 90 minutové bloky 14:00-15:30, 16:00-17:30 s 30 minutovou přestávkou.

Lektor: Mgr. Michal Vičar, Ph.D. – odborný asistent na FTK UPOL, Olomouc, Web: www.michalvicar.cz

Vzdělání

2011–2017: Doktorské studium, obor sportovní psychologie, Katedra aplikovaných pohybových aktivit na Fakultě tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2007–2011: Studium oboru Psychologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Mgr.

2004–2007: Studium oboru Psychologie – Sociologie na Fakultě sociálních studií Masarykovy Univerzity v Brně, zakončeno titulem Bc.

 Vzdělávací  cíl:

Cílem kurzu je vybavit účastníky informacemi ohledně práce s pohybovým potenciálem dětí, a budování motivace k pohybu. Účastníci si osvojí základní kompetence v identifikaci, rozvoji a práci s pohybovým potenciálem žáků. Porozumí komplexnímu přístupu ke sportovnímu talentu. Pochopí základním principům fungování motivace k pohybu. Získané poznatky následně mohou uplatnit jak v práci se svými žáky v hodinách TV, tak i v případné trenérské praxi.

Podrobný obsah webináře:  

Co je to sportovní talent a jak jej poznat – vymezení sportovní talentu, dynamické x stabilní pojetí sportovního talentu, vlohy, schopnosti, dovednosti, typy sportovního talentu, vrcholný výkon x radost z pohybu a amatérského sportu, metody rozpoznání sportovního talentu, zásady pro správnou identifikaci sportovního talentu

Jak rozvíjet talent u dětí a (nechtěná) raná specializace – metody práce pro rozvoj talentu dětí, dynamika rozvoje schopností, genetické vlivy x vlivy prostředí (rodina, učitel, klub, trenér),modely rozvoje pohybového potenciálu dětí, tělesně pohybová inteligence, trénink všestrannosti, výhody a nevýhody specializace, ambice trenéra, rodiče, učitele a jejich dopad na dítě.

Principy fungování motivace k pohybu u dětí a její rozvoj – struktura motivace, základní přístupy k motivaci dětí k pohybu, flow, aspirace a aspirační úroveň a jejich dopad na motivaci, úspěch x neúspěch a jejich dopad na motivaci, odměna a trest a jejich dopad na motivaci, stanovování cílů, potřeba sebeurčení, promyšlená hra a promyšlený trénink dovedností jako nástroj pro budování motivace

Psychické vlastnosti nutné k rozvoji excellence a etika práce  psychika a její dopad na rozvoj potenciálu dítěte, základní psychické vlastnosti – sebedůvěra, zvládání stresu, koncentrace, imaginace,   seberegulace, základní východiska a principy pro etickou práci se sportovním talentem, úskalí a nebezpečí spojené s identifikací a rozvojem sportovního talentu  dítěte.

 Cena: 1.500,- Kč + DPH / osobu. 

Vztah sportovec – rodič – trenér – webinář – (8x 45 min.) 13. a 14.3.2023 – 13:000-14:30 a 15:00-16:30 hod. – čj. akreditace MSMT -255/2022-1-79

Obsah:

1.     Sportovec – vývojová specifika věkových kategorií (90 min)

a.       Vývojová specifika mladšího, středního a staršího školního věku, b.     Specifika motivace v jednotlivých vývojových obdobích, c.       Užitečné a „neužitečné“ chování rodiče a trenéra ve vztahu k věku, d.     Individuální potřeby dítěte v různých fázích vývoje a užitečné způsoby, jak na ně reagovat

2.     Rodič a jeho role v různých fázích života sportovce (90 min)

a.       Spektrum rolí rodiče sportovce, b.     Individuální rodičovské reakce na úspěch a neúspěch dítěte – sportovce, c.     Partnerské kongruence a diskongruence v postojích ke sportovní kariéře dítěte – sportovce d.     Kontaminace rolí – rodič a trenér v jedné osobě, e.     Rodičovské výchovně-komunikační styly

3.     Abychom rozuměli druhým, je dobré porozumět sám sobě (2x 90 min)

a.       Strukturální a funkční model osobnosti., b.     Osobnost v komunikaci, c.     Životní pozice a jejich vliv na naše reakce v zátěži., d.     Životní scénář a jeho vliv na naše chování.

Lektor: Mgr. Jana Harvanová, Ph.D.

Vzdělání

2011: Studium doktorského studia v oboru Pedagogická psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Ph.D.

2000: Ukončení magisterského studia psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, zakončeno titulem Mgr.

Pracovní zkušenosti

2019 – dosud: Psychologické poradenství – poradenské centrum FTK UP, Olomouc

2004 – dosud: Odborný asistent na FTK UP, Olomouc, Katedra společenských věd v kinantropologii FTK UP

Další profesní aktivity

2017 – doposud: Odborný asistent Vysoká škola HUMANITAS, Fakulta společenských studií, Vsetín

2006 – doposud: Spolupráce s Katedrou sportů FTK UP – garance výuky tanců v rámci FTK UP

2007–2019: Garant trenérského studia tanečního sportu na FTK UP v Olomouci, v rámci institutu celoživotního vzdělávání.

Cena: 1500,-Kč + DPH / osobu

Na  semináře se můžete přihlásit přes odkaz přihláška na webových stránkách

www.projektovedny.cz

 Kontaktní tel.číslo  pro případné bližší informace  +420608816131

Leave a Reply

Your email address will not be published.