Výzva Můj klub 2024

Výzva Můj klub 2024

Národní sportovní agentura v tomto týdnu vypíše svoji nejrozsáhlejší a pro sportovní kluby nejdůležitější výzvu Můj klub 2024, ve které budou oproti předchozím rokům provedeny dílčí změny, o kterých informuje Ondřej Šebek předseda NSA.

Jak významně se výzva Můj klub bude lišit? 

První, co bych rád zmínil je, že se povedlo navýšit alokaci na 1 690 000 000 Kč, což je oproti roku 2023, ve kterém bude za všechny výzvy Můj klub 2023 vyplaceno zhruba 1 534 000 000. Navýšení alokace je možné také díky tomu, že došlo k zachování prostředků rozpočtové kapitoly Národní sportovní agentury na rok 2024, která bude ve stejné výši jako ve stávajícím roce. Také mohu prozradit, že i nominální hodnota příspěvku na jednotlivé kategorie sportovců bude vyšší než v předchozích letech. 

Základním principem změn je snaha o co největší zjednodušení výzvy, a to jak pro žadatele, tak pro následnou administraci a kontrolu. Jednak se zmenší chybovost při podání žádosti a zároveň se zrychlí administrace, díky čemuž budou mít žadatelé finanční prostředky k dispozici dříve. Zároveň s plnou vážností uvádím, že chceme minimalizovat možnost zneužití čerpání těchto prostředků.  

Snažili jsme se maximum možných příloh a dalších požadavků na žadatele eliminovat, čímž by se výrazně měla snížit chybovost při podání žádosti, která v roce 2022 i 2023 vedla k velkému množství formálních nedostatků, které nakonec vedly k vypsání 2. kola výzev Můj klub. NSA nemohla dopustit to, že by kvůli formální chybě zůstaly kluby bez finančních prostředků.  

Apeluji tak na všechny žadatele, ať si před podáním žádosti přečtou důsledně celou výzvu. Veřejně chci prohlásit, že 2. kolo výzvy Můj klub 2024 již nebude vyhlášeno, vzhledem k tomu, jak jsou podmínky výzvy pro rok 2024 nastaveny. 

Jaké konkrétně změny to tedy jsou?  

Hlavní změnou je, že výzva Můj klub bude pouze jedna oproti loňskému roku, kdy byla výzva doplněna výzvou “Můj klub – pohyb a zdraví”. Nesoutěžní sportovci budou podpořeni ve výzvě Můj klub 2024.  

Jací sportovci konkrétně tedy budou podpořeni?  

Podpora se bude týkat sportovních aktivit dětí ve věku 4-19 let, které pravidelně a to minimálně 35 týdnů v kalendářním roce organizovaně sportují. Sportovci jsou rozděleni do 3 kategorií a to, nesoutěžní sportovec, který pravidelně alespoň jednou týdně trénuje, ale neúčastní se soutěží. Dále soutěžní sportovci, kteří se mimo pravidelného tréninku alespoň dvakrát v týdnu zúčastní minimálně 6 oficiálních soutěží ročně a nejvýše finančně podpořeni budou soutěžní sportovci mezi 11-16 lety. 

Dotknou se změny v programu také postavení klubů?  

V definici oprávněného žadatele je jedna zásadní změna a to ta, že je za něj považován ten žadatel, který v rejstříku sportu eviduje minimálně 20 sportovců. K tomuto kroku nás vede to, že nejmenší kluby jsou ve většině případů plně financovány z obecních rozpočtů a zároveň se jedná o nejmenší žádosti, ve kterých náklady na přípravu žádosti na straně žadatele a její administrace na straně NSA je v nepoměru s celkovou výší poskytnuté podpory. 

Druhá změna se týká zrušení procentuálních limitů na uznatelné náklady. Žadatelé tedy mohou vyúčtovat uznatelné položky dle vlastní úvahy a potřeb, kromě osobních nákladů, kde zůstává limit na hodinovou sazbu, resp. měsíční výší mzdy.  

Mluvil jste o snaze omezení tzv. šedé zóny, kde se zneužívá této dotace. Jak na toto konkrétně ve výzvě reagujete?  

Těch opatření je několik, začnu povinností potvrzení soutěžních aktivit sportovců ze strany příslušného sportovního svazu přímo v rejstříku sportu – toto se bude dít automaticky, bez vlivu žadatele. Soutěžní sportovci, kteří nebudou potvrzeni ze strany příslušného sportovního svazu nebudou moci být uznáni jako soutěžní pro výpočet výše dotace. Chceme také zamezit vykazování jednoho sportovce ve více než 3 klubech a taktéž jednoho sportovce ve více klubech v rámci stejného sportovního odvětví. Avizujeme, že bude probíhat důsledná kontrola podmínky a to tak, že 85 % vykázaných sportovců musí v daném klubu sportovat i na konci kalendářního roku, což se opět bude dít automaticky, na základě dat vedených v rejstříku sportu. Doporučuji tedy všem příjemcům mít v pořádku data v rejstříku sportu. 

Jaký je časový horizont vypsání výzvy?  

Výzva bude vypsána 15.11.2023 a příjem žádostí od žadatelů, který probíhá přes rejstřík sportu bude zahájen 20. 11.2023 a ukončen 5.1.2024. Snažili jsme se dát žadatelům dostatečný prostor k podání žádosti a zároveň chceme zajistit také co nejrychlejší výplatu prostředků.  

Leave a Reply

Your email address will not be published.