Protokol o kontrole Národní Sportovní Agentury (NSA)

Protokol o kontrole Národní Sportovní Agentury (NSA)

Vážení členové Svazu zápasu ČR,

v příloze posílám Průvodní dopis a Protokol o kontrole NSA, která proběhla 16. 11. 2023 na SZČR. 

Výsledek kontroly je velmi pozitivní a musím poděkovat celému týmu, který se na přípravě a samotné kontrole podílel! Pro SZČR je tento výsledek kontroly důležitý mimo jiné i v tom, že můžeme bez problémů a bez obav žádat o dotace na olympijský rok 2024 a čerpat je ve prospěch rozvoje celého českého zápasu!

Klíčové body z Protokolu:

1. Plnění povinností uložených v rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků z kapitoly 362 Národní sportovní agentura

 • Kontrolou bylo ověřeno, že: 
  • Finanční prostředky ve výši 12 109 581,00 Kč byly připsány dne 10. 6. 2022 na účet spolku č. 154925858/0600
  • Termín pro poskytnutí finančních prostředků oprávněné právnické osobě podle Rozhodnutí NSA byl dodržen
  • Celá částka dotace ve výši 12 109 581,00 Kč byla vyčerpána v termínu do 31. 1. 2023
  • Požadované vyúčtování bylo odesláno příjemcem dotace ve stanoveném termínu do 15. 2. 2023
 • Kontrolní zjištění č. 1:
  • Kontrolovaná osoba postupovala v souladu s Rozhodnutím

2. Kontrolní skupina provedla kontrolu vzorků účetních dokladů vztahujících se k jednotlivým oblastem podpory:

 • V Protokolu o kontrole naleznete detailní seznam kontrolovaných účetních dokladů (Příkazní smlouvy; Strava pro A. Omarova; Oblečení ALPINE PRO; Mezinárodní turnaj Chomutov; atd.)
 • Dále jsou uvedené předložené Darovací smlouvy s konstatováním, že uvedené darovací smlouvy však nemají na použití dotačních prostředků žádný vliv
 • Kontrolní zjištění č. 2:
  • U vzorku účetních dokladů vztahujících se k jednotlivým oblastem podpory nebyly shledány nedostatky

3. Prověření, zda jsou dodržovány právní předpisy související s čerpáním finančních prostředků státního rozpočtu:

 • Kontrola byla dále zaměřena na: 
  • Dodržování zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
  • Dodržování vyhlášky Ministerstva financí č. 367/2015 Sb., o zásadách a lhůtách finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy a Národním fondem (dále jen „vyhláška o finančním vypořádání“) 
  • Dodržování zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Kontrolou bylo ověřeno: 
  • Kontrolou vybraného vzorku operací kontrolní skupina nezjistila porušení zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), v platném znění
  • Příjemce dotace splnil povinnost vypořádat dotaci se státním rozpočtem v termínech stanovených vyhláškou o finančním vypořádání jeho doručením 
  • Příjemce dotace vede řádnou a oddělenou evidenci dotace v účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Výdaje, související s čerpáním poskytnuté dotace dle Rozhodnutí jsou v účetnictví vedeny odděleně
 • Kontrolní zjištění č. 3: 
  • Nebylo shledáno porušení právních předpisů související s čerpáním finančních prostředků poskytnuté dotace
 • Závěr: 
  • Při kontrole hospodaření s prostředky ze státního rozpočtu kapitoly 362 Národní sportovní agentura u příjemce za kontrolované období 2022 nebyly z hlediska účelnosti a efektivnosti v kontrolovaných oblastech u kontrolovaného vzorku operací shledány nedostatky

Máme první důležitý protokol s rozhodnutími, které to celé posouvají z osobních názorů mezi členy hnutí do roviny formální. Čekají nás další kroky v oblastech podaných trestních oznámení a podání podnětu na Finanční úřad, apod. 

Celý Výkonný výbor je připraven nadále pracovat pro rozvoj českého zápasu a věnovat se hlavně věcem, které tento rozvoj mají pomoci zabezpečit.  

Přeji Vám pěkný večer!

Robert Mazouch

Předseda SZČR

Leave a Reply

Your email address will not be published.