NSA prodloužila termín podávání žádostí ve výzvě Můj klub 2022

NSA prodloužila termín podávání žádostí ve výzvě Můj klub 2022

Národní sportovní agentura na svých stránkách zveřejnila Dodatek č. 3 k Výzvě Můj klub 2022 – 2. kolo – https://agenturasport.cz/dotace-neinvesticni/muj-klub-2022-2-kolo/, kterým prodloužila datum ukončení příjmu žádostí na 26. 09. 2022 do 12:00 hod.

Kolik můžete získat?

12.4 Výše dotace bude stanovena na základě rozsahu sportovní aktivity dětí a mládeže ve věku od 3 let
(ročník narození 2019) do 20 let (ročník narození 2002) uvedených v příloze žádosti, dle následujících
kategorií:
Kategorie 1: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 3 až 20 let (ročník narození 2019 až 2002),
s předpokládanou účastí minimálně 1 x týdně na tréninkové jednotce1
dle bodu 2.6 bez nutnosti účasti
alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti.
Kategorie 2: Sportovci dle bodu 2.2. ve věku 6 až 20 let (ročník narození 2016 až 2002),
s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na tréninkové jednotce1
dle bodu 2.6. Výzvy, a kteří se
zároveň se účastnili alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode
dne podání žádosti.
Stanovená četnost tréninkových jednotek se pro potřeby Výzvy nevztahuje na dny státních svátků,
školních prázdnin a případných výluk z důvodu zásahů „vyšší moci“.
12.5 Každý sportovec může být zařazen nejvýše do jedné kategorie podle bodu 12.4. Pokud
sportovec splňuje kritéria pro obě kategorie, bude zařazen do kategorie 2.
12.6 V žádosti lze uplatnit pouze ty sportovce, kteří vykonávají sportovní činnost u té sportovní organizace,
která je eviduje. V případě, že je sportovec evidován u „kmenové/mateřské“ sportovní organizace, a
v rámci soutěží a přípravy hostuje u jiné sportovní organizace, bude možné uvedeného sportovce
zahrnout do výpočtu výše dotace dle čl. 12. Výzvy pouze u té organizace, kde skutečně vykonává
sportovní činnost ve formě tréninkových jednotek dle bodu 2.6. Výzvy a soutěží dle bodu 2.7. Výzvy ke
dni podání žádosti.
12.7 V žádosti lze uplatnit pouze ty sportovce, jejichž sportovní činnost není nahodilá či jednorázová. Musí
být pro kontrolu ze strany poskytovatele jasně doložitelná např. záznamovým archem s evidencí účasti
sportovců na tréninkových jednotkách, docházkou, rozpisem tréninkových hodin, výsledkovými nebo
startovními listinami, a to v případě uplatňovaných oficiálních soutěží i zpětně za období, za které
žadatel tyto vykazuje.
12.8 Výpočet výše dotace bude proveden podle následujícího vzorce:
A = Počet sportovců žadatele kategorie 1 * 1 800 Kč
B = Každému sportovci z řad dětí a mládeže s předpokládanou účastí minimálně 1 x týdně na tréninkové
jednotce2
dle bodu 2.6. bez nutnosti účasti alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle bodu 2.7. Výzvy za období
36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti a zároveň splňují podmínku věku 11 až 16 let (ročník narození
2011 až 2006) bude částka dle písmena A navýšena o 500 Kč.
C = Počet sportovců žadatele kategorie 2 * 2 500 Kč
D = Každému sportovci z řad dětí a mládeže s předpokládanou účastí minimálně 2 x týdně na
tréninkové jednotce dle bodu 2.6. Výzvy a kteří se zároveň účastnili alespoň 6 „soutěžních dnů“ dle
bodu 2.7. Výzvy za období 36 měsíců zpětně ode dne podání žádosti a zároveň splňují podmínku věku
11 až 16 let (ročník narození 2011 až 2006) bude částka dle písmena C navýšena o 800 Kč.
Celková výše dotace = A+B+C+D

Leave a Reply

Your email address will not be published.