Trenérská škola A

Trenérská škola A

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (dále jen FTVS) připravuje v akademickém roce 2022/2023 další běh dvouletého studia Trenérské školy A pro trenéry různých sportovních svazů a spolků.

Jedná se o nejvyšší trenérské vzdělání v daném sportovním odvětví. Na závěr úspěšného studia získá frekventant osvědčení ve čtyřech jazykových mutacích, jehož platnost lze uplatnit i v zahraničí. Tento dokument vytváří podklad pro vydání průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňuje základní podmínku pro vydání živnostenského listu.

V případě zájmu kontaktujte do konce srpna Petru Skalickou na mailu: petra.ille.skalicka@gmail.com

Přihlášky zasílejte na kontaktní emailovou adresu uvedenou níže:

tslicence-a@ftvs.cuni.cz

Žádáme sportovní svazy (spolky), aby v přihlášce bylo uvedeno: celé jméno, ak.titul, datum narození, RČ, platná adresa a informace o výše uvedených podmínkách ukončeného středoškolského vzdělání a druhé nejvyšší trenérské kvalifikace, včetně „Osvědčení „.

 

Licence A

 • 1. trenérská třída

 • je otevřena pro všechny sporty

 • přihláška do 15. června každého roku příslušnému sport. svazu či spolku v tělovýchově a sportu v České republice

Podmínky pro přijetí ke studiu

 • úplné středoškolské vzdělání zakončené maturitou

 • uchazečům bez maturity může proděkan pro rozvoj udělit výjimku, která umožní získat středoškolské vzdělání zakončené maturitou do ukončení Trenérské školy

 • druhá nejvyšší trenérská kvalifikace příslušného sportovního svazu či spolku

 • doporučení příslušného sportovního svazu, eventuelně spolku


Přihlašování

 • přihlášku podávejte prostřednictvím sportovního svazu, eventuelně spolku

 • přihláška v elektronické podobě

 • cena: 13 000 Kč/akademický rok


Podmínky pro otevření daného oboru studia

 • minimální počet uchazečů o studium je 8 posluchačů pro daný sport

 • v případě menšího počtu zájemců než 8 je nutno s příslušným svazem, eventuelně spolkem, projednat ekonomické podmínky zajišťující výuku specializace


Organizace výuky

 • studium je dvouleté

 • 9 konzultací do roka (konzultace začínají v pátek dopoledne a končí v sobotu odpoledne – viz. rozvrh konzultací)

 • v průběhu studia se vykonávají z určených předmětů zkoušky (Zk) nebo zápočty (Z)


Závěr studia

 • úspěšné absolvování závěrečné zkoušky (ZZk) před zkušební komisí

 • obhajoba závěrečné práce – pro studenty, kteří zahájili studium v AR 2020/2021 a starší

  – od AR 2021/2022 dle svazových dispozic

 • po splnění všech předepsaných zkoušek, zápočtů a obhájení závěrečné práce získává absolvent:

  • Osvědčení o úspěšném absolvování studia Trenérské školy na UK FTVS.

  • Studenti trenérské školy, kteří dokončí nejvyšší trenérské vzdělání, získají licenci A, nebo 1. trenérskou třídu v závislosti na specifikaci jednotlivých svazů.

  • Tyto dokumenty vytvářejí podklad pro vydání trenérského průkazu nejvyššího trenérského vzdělání a současně splňují základní podmínku pro vydání živnostenského listu.


Leave a Reply

Your email address will not be published.